Obowiązujące zasady edytorskie

Objętość i format tekstu

 • Tekst powinien być zapisany w formacie pliku .doc lub .docx.
 • Objętość tekstu około pół arkusza wydawniczego (11 stron formatu A4), łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, grafiką, przypisami i bibliografią).
 • Tekst powinien być wyjustowany (wyrównanie do lewej i prawej), z wcięciem akapitowym 0,63 cm.
 • Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy) po 2,5 cm.
 • Czcionka Times New Roman, wielkość dla tekstu głównego 12 pkt, z interlinią 1,5, dla tytułów i podtytułów 14 pkt.

Układ artykułu                                                    

 • Imię i nazwisko autora/autorów.
 • Nazwa reprezentowanej instytucji - afiliacja autora/autorów zawierająca:
 • tytuł/stopień naukowy oraz imię i nazwisko autora/autorów,
 • nazwę instytucji reprezentowanej,
 • nazwę jednostki organizacyjnej (wydział, katedra lub inna)
 • adres jednostki organizacyjnej,
 • telefon kontaktowy
 • adres mailowy autora/autorów.
 • słowa kluczowe (3 do 8).
 • Tytuł artykułu.
 • Streszczenie (do 1000 znaków), zawierające: sformułowanie celu artykułu, rodzaju wykorzystywanej metody badawczej / podejścia badawczego, główne wyniki badań/ wnioski / implikacje praktyczne i społeczne,
 • Tekst artykułu powinien być podzielony na nienumerowane podrozdziały zaopatrzone w tytuły.
 • Tytuł artykułu w języku polskim.
  • słowa kluczowe PL (3 do 8),
 • Streszczenie w języku polskim.

Grafika i wzory

 • Elementy graficzne powinny być przygotowane w  postaci edytowalnej (w kolorze) w miejscu przywoływanym w tekście.
 • Nad każdym obiektem graficznym należy umieścić tytuł, napisany czcionką 10 pkt. i wyboldowany (pogrubiony). Do oznaczenia kolejności stosuje się jednolitą numerację ciągłą w postaci cyfr arabskich.
 • Pod każdym obiektem graficznym należy podać jego źródło, z którego został zaczerpnięty, lub informację „opracowanie własne" lub „opracowanie własne na podstawie...". Wielkość czcionki w przypadku źródeł - 9 pkt.
 • Dodatkowo każdy rysunek powinien być zapisany jako osobny plik z rozszerzeniem TIFF, JPG, EPS, AI, CDR. XLS. Jeśli ryciny są przygotowane w pliku EPS lub w programie CorelDRAW, należy oprócz tych plików przesłać do Redakcji również ryciny zapisane w plikach TIFF lub JPG. Każdą rycinę wykonaną w programie Statistica należy zapisać w pliku DOC (lub DOCX).
 • Rozdzielczość rycin i fotografii powinna wynosić 300 dpi.
 • Należy przygotowywać obiekty na białym tle.
 • Tekst na rysunkach i w tabelach powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 8 pkt, z odstępem pojedynczym.
 • Obiekty graficzne nie mogą być skanowane, powinny być przygotowane w formatach umożliwiających edycję.
 • Do pisania tekstu zawierającego symbole matematyczne i wzory należy wykorzystywać edytor równań, zachowując następujące ustawienia: czcionka normalna 10 pkt., indeksy i wykładniki 7 pkt., znaki zmiennych i symboli  kursywa, znaki funkcji i wartości liczbowe – czcionka zwykła. Wzory należy numerować umieszczając numer po prawej stronie w nawiasie okrągłym. Umożliwia się to powoływanie na nie w tekście. (nie dopuszcza się wstawiania równań matematycznych w postaci tzw. "obrazków")

Wypunktowania i wyliczania

Proszę używać wyłącznie myślników lub cyfr arabskich.

Odniesienie w tekście do źródła

Przypisy bibliograficzne zastępuje się odesłaniem do bibliografii załącznikowej, np. [3], [2] itd.

Bibliografia, powinna zostać zapisana wg poniższego wzoru:

Wojciechowicz B.: O fizyce i chemii w tribologii. Tribologia. 1994, 6, 659- 663.

Gahlin R., Larsson M., Hedenqvist P.: Me-C:H coatings in motor vehicles. Wear, 2001, 249, 3.