Informacje dla Autorów

  1. Przesłanie artykułu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu a tekst nie narusza praw osób trzecich, a także z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w Kwartalniku „Journal of Machine Construction and Maintenance” w wersji drukowanej, która jest wersją pierwotną oraz w wersji elektronicznej. W razie roszczenia osoby trzeciej wynikającego z treści tekstu lub praw wymienionych wyżej osoba przysyłająca tekst zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność i koszty związane z roszczeniem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności i zobowiązań powstałych z tego tytułu.
  2. Przesłanie artykułu do publikacji oznacza wyrażenie zgody Autorów na działania związane z procedurą i zasadami recenzowania oraz na dokonywanie zmian w nadesłanym tekście (np. korekta błędów) a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub językowych. Osoba przesyłająca tekst akceptuje wszystkie warunki publikacji.
  3. Do przesyłanego artykułu należy dołączyć afiliację Autorów i adresy e-mail a także numer kontaktowy telefonu.
  4. Manuskrypt należy dostarczyć do Redakcji Kwartalnika w wersji drukowanej oraz elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko pierwszego autora.
  5. Artykuły są publikowane zwyczajowo w języku angielskim. Każdy artykuł powinien zawierać tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
  6. Przysłane artykuły są poddawane w Redakcji wstępnej ocenie zgodności z profilem Kwartalnika oraz z wymaganiami zamieszczonymi w Informacjach dla Autorów. W przypadku braku zgodności z profilem Kwartalnika lub niespełnienia innych wymagań artykuły są zwracane autorom.
  7. Artykuły zakwalifikowane jako zgodne z profilem Kwartalnika i przygotowane według wymagań zawartych w Informacjach dla Autorów są kierowane do odpowiednich Redaktorów Tematycznych. Redaktor Tematyczny dokonuje wyboru dwóch recenzentów spośród uznanych autorytetów z danej dziedziny wiedzy (zagranicznych i krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem członków Komitetu Budowy Maszyn PAN), niezatrudnionych w jednostce wydającej Kwartalnik i spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, w celu zapewnienia niezależności opinii i uniknięcia konfliktu interesów. Po wyrażeniu przez Recenzenta zgody na przyjęcie artykułu do recenzji Redaktor Tematyczny przesyła do Recenzenta pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.
  8. Lista Recenzentów współpracujących z Redakcją Kwartalnika umieszczana jest na stronie internetowej i aktualizowana dwa razy w roku.
  9. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. system „double-blind review proces”), co oznacza, że artykuł kierowany do Recenzentów nie zawiera danych osobowych autorów publikacji a nazwiska Recenzentów konkretnego artykułu są niejawne dla autorów.
  10. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci pisemnej na formularzu recenzji. Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą (a) odrzuceniu artykułu; bądź (b) zakwalifikowaniu do opublikowania bez poprawek; bądź (c) dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, poprawek wskazanych przez Recenzenta.
  11. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.
  12. Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu w celu ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy są proszeni o zwrot poprawionego artykułu najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania recenzji.
  13. W przypadku gdy w recenzji została sformułowana konkluzja dotycząca konieczności wprowadzenia istotnych zmian lub uzupełnień, artykuł po poprawie kierowany jest do ponownej recenzji do tego samego Recenzenta.
  14. Jeśli autor recenzowanego tekstu naukowego wchodzi w skład zespołu redakcyjnego, nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji o przyjęciu tego tekstu do publikacji.
  15. Jeśli rozbieżność opinii przedstawionych w recenzjach uniemożliwia zespołowi redakcyjnemu podjęcie decyzji dotyczącej publikacji, zespół ma prawo powołać dodatkowego recenzenta.
  16. Po uzyskaniu przez artykuł dwóch pozytywnych recenzji i uzupełnieniu artykułu zgodnie z zaleceniami recenzentów, Redakcja przekazuje tekst do korekty Native Speaker’a. Skorygowany tekst artykułu wraz z uwagami Native Speaker’a przesyłany jest do Autora z prośbą o akceptację wprowadzonych zmian.
  17. W celu przeciwdziałania przypadkom "ghostwriting" i „guest authorship”, zgodnie z wytycznymi MNiSW, Redakcja wymaga od Autorów przesyłających publikacje złożenia oświadczenia określającego wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt (wzór oświadczenia.). 
  18. Redakcja wymaga od autorów publikacji podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). 
  19. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia artykułu bez podania przyczyny, w szczególności, gdy tekst artykułu:
   • narusza prawa autorskie i prawa pokrewne;
   • okaże się nierzetelny;
   • jest słabej jakości merytorycznej;
   • narusza zasady publikowania w Kwartalniku;
  20. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w tekstach artykułów wynikające z powodu nieautoryzowanego dostępu do nich.
  21. Warunkiem opublikowania artykułu naukowego jest wniesienie opłaty w wysokości 600 zł, po zakwalifikowaniu artykułu do druku (na podstawie faktury VAT).
  22. Redakcja nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane artykuły.
  23. Redaktor Naczelny Kwartalnika na życzenie Autora/ów wydaje zaświadczenie potwierdzające publikację artykułu.
  24. W przypadku, gdy artykuł ma więcej niż jednego autora warunki publikacji mają zastosowanie do każdego ze współautorów.
  25. Redakcja nie zwraca przesyłanych materiałów.
  26. Udział procentowy autorów w powstanie publikacji określany jest na podstawie odrębnego  oświadczenia.


  Koszt

  Opłata za zamieszczenie artykułu na łamach kwartalnika wynosi 600 zł. Po zakwalifikowaniu artykułu do druku należy wnieść opłatę na konto:

  Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
  Problemy Eksploatacji
  71 1240 5703 1111 0000 4900 0081 (Bank Pekao S.A.)
  W tytule należy umieścić nazwisko autora (lub pierwszego autora)