Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance (ISSN 1232-9312) jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w Radomiu nieprzerwanie od 1991 r. z wymaganą, ściśle przestrzeganą regularnością. Od 2017 r. czasopismo jest pod auspicjami Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. JMCM jest międzynarodowym czasopismem naukowym podejmującym wybrane zagadnienia z pięciu bloków tematycznych:

  1. Transfer technologii i metody informacyjnego wspomagania systemów technicznych i organizacyjnych.
  2. Zaawansowane technologie wytwarzania i eksploatacji.
  3. Metody badania jakości i trwałości eksploatacyjnej.
  4. Technologie proekologiczne.
  5. Aparatura naukowo-badawcza i testowa. Specjalne urządzenia technologiczne.

Poruszana w czasopiśmie problematyka innowacyjności gospodarki, staje się coraz istotniejsza w świetle ustaleń szczytów Unii Europejskiej w Lizbonie, Barcelonie i Goteborgu, wytyczających jako cel strategiczny zrównoważony rozwój i budowę społeczeństwa wiedzy w jednoczącej się Europie.

Kwartalnik adresowany jest głównie do pracowników naukowych, studentów i inżynierów, zajmujących się racjonalizacją eksploatacji obiektów technicznych. Publikowane są wyłącznie materiały prezentujące wysoki poziom merytoryczny. Redakcja opracowuje je na najwyższym poziomie edytorskim (ISO 9001). Poziom merytoryczny czasopisma jest potwierdzony wysoką punktacją w najnowszym rankingu czasopism MNiSW (12 punktów). Artykuły w Journal of Machine Construction and Maintenance publikowane są w angielskiej wersji językowej.

Kwartalnik Journal of Machine Construction and Maintenance jest indeksowany w następujących bazach danych:

  • BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych, rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org
  • Index Copernicus –międzynarodowa, specjalistyczna platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami, wydawnictwami czasopism naukowych oraz jednostkami naukowymi
  • TEMA – Technology and Management, WTI-Frankfurt eG , Frankfurt nad Menem - Bibliograficzna baza danych z obszaru budowy maszyn i inżynierii produkcji. Baza danych zawiera informacje z niemieckich i międzynarodowych czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, raportów z badań naukowych oraz innej specjalistycznej literatury
  • e-PNP – baza publikacji naukowych nauki polskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
  • Baza informatyczna Wydawnictwa Naukowego ITeE-PIB


Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance jest wydawane w modelu Open Access. Wszystkie artykuły dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Artykuły zamieszczone w czasopiśmie są powszechnie dostępne i można je kopiować, rozpowszechniać, lub wykorzystać w dowolnym celu, pod warunkiem podania prawidłowego cytowania oryginalnego źródła.