Czasopismo "Problemy Eksploatacji" (ISSN 1232-9312) jest kwartalnikiem o zasięgu ogólnopolskim, wydawanym przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu od ponad 25 lat.
Tematyka artykułów prezentowanych w czasopiśmie dotyczy pięciu bloków tematycznych:

 1. Transfer technologii i metody informacyjnego wspomagania systemów technicznych i organizacyjnych.
 2. Zaawansowane technologie wytwarzania i eksploatacji.
 3. Metody badania jakości i trwałości eksploatacyjnej.
 4. Technologie proekologiczne.
 5. Aparatura naukowo-badawcza i testowa. Specjalne urządzenia technologiczne.

Poruszana w czasopiśmie problematyka innowacyjności gospodarki, staje się coraz istotniejsza w świetle ustaleń szczytów Unii Europejskiej w Lizbonie, Barcelonie i Goteborgu, wytyczających jako cel strategiczny zrównoważony rozwój i budowę społeczeństwa wiedzy w jednoczącej się Europie.

Kwartalnik adresowany jest głównie do pracowników naukowych, studentów i inżynierów, zajmujących się racjonalizacją eksploatacji obiektów technicznych. Publikowane są wyłącznie materiały prezentujące wysoki poziom merytoryczny. Redakcja opracowuje je na najwyższym poziomie edytorskim (ISO 9001). Poziom merytoryczny czasopisma jest potwierdzony wysoką punktacją w najnowszym rankingu czasopism KBN (12 punktów). Artykuły w Problemach Eksploatacji publikowane są w polskiej lub w angielskiej wersji językowej (rocznie dwa numery anglojęzyczne oraz dwa numery polskojęzyczne lub mieszane).

Kwartalnik Problemy Eksploatacji jest indeksowany w następujących bazach danych:

 • BazTechbibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych, rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org
 • Index Copernicusmiędzynarodowa, specjalistyczna platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami, wydawnictwami czasopism naukowych oraz jednostkami naukowymi
 • TEMA – Technology and Management, WTI-Frankfurt eG , Frankfurt nad Menem - Bibliograficzna baza danych z obszaru budowy maszyn i inżynierii produkcji. Baza danych zawiera informacje z niemieckich i międzynarodowych czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, raportów z badań naukowych oraz innej specjalistycznej literatury
 • e-PNP – baza publikacji naukowych nauki polskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
 • Baza informatyczna Wydawnictwa Naukowego ITeE-PIB
 • Wybrane artykuły są zamieszczane na stronach portalu Wirtualny Nowy Przemysł